Əsas səhifə Prezentasiyalar

Prezentasiyalar

AF zamanı farmakoloji və qeyri farmakoloji ritm kontrolu və ablasiya texnikaları-Serkan Çay

İdmançılarda qulaqcıq fibrilyasiyası- Rəhimə Qabulova

Ahil və Komorbid Xəstələrdə AF-Aysel İslamlı

ANTİKOAQULYANT ALAN AF XƏSTƏLƏRİNDƏ QANAMANIN İDARƏ EDİLMƏSİ-Üzeyir Rəhimov

Postoperativ qulaqcıq fibrilyasiyası-Emin Kərimli

Qulaqcıqların fibrilyasiyası zamanı sürət kontrolu-Emin Kərimli

Liporotein (a): Aterosklerozda rolü, Tanı ve Tedavi hedefi kim?- Öner Özdoğan

Kardiyovasküler risk tayininde HDL- Barış güngör

HDL-fizioloji rolu və metabolizmi. HDL mutasiyaları.-Pərviz Cəfərov

Digər nadir genetik lipid pozğunluqları ilə qısa tanışlıq-Özcan Başaran

Yeni Antihiperlipidemik Tedavi Ajanları -Taylan Şahin

Diyabetik Dislipidemi-Taylan Şahin

Hipertrigliseridemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar- Servet Altay

Trigliseriddən zəngin lipoproteinlər-Aterosklerozda rolu. Hipertriqliseridemiyanın səbəbləri-Sara Bayramzadə

Statin Dözümsüzlüyü. LDL hədəfinə çatıla bilmədikdə nələrə diqqət olunmalıdır? -Elnur İsayev

Birincili və ikincili profilaktikada əsas statin tədqiqatları bizə nə deyir ?- Aysel İslamlı

STATINLƏRƏ MÜALİCƏSİNİN PRİNSİPLƏRİ -Fərid Əliyev

ApoB tərkibli lipoproteinlər - rolu, metabolizmi, tənzimlənməsi - Özcan Başaran

Kəskin pulmonar tromboemboliya -Fuad Səmədov

Antitrombositar/antikoaqulyant qəbul edən pasientlərdə qanaxmalara yanaşma-Oqtay Musayev

Gündəlik Praktikamızda Pocus istifadəsi -Nərminə Əzizova

Kəskin taxiaritmiyalara yanaşma- Fərid Əliyev

STEMI-ST Elevasiyalı Miokard İnfarktı- Ülvi Mirzoyev

Kardiyak Tamponada-Firdovsi İbrahimov

Kardioqen Şoklarda ECMO-Məmmədov Xəyal

KƏSKİN KORONAR SİNDROM. MÜASİR YANAŞMA, ÖLKƏMİZDƏKİ ÇATIŞMAZLIQLAR- Abbasəliyev A.

Təcili Yardımda ürək çatışmazlıqlı xəstəyə yanaşma alqoritmi- Yasmin Rüstəmova

Ürək-damar sisteminə təsir edən maddələrlə zəhərlənmə- İsmayıl Əfəndiyev

Hipertenziv kriz: Nələri yoxlayaq, Necə müalicə edək?-İsak Mustafayev

Təcili hallarda qarşılaşacağımız EKQ-lər.-Emin Kərimli, Aytən Hacılı

Ürək Komandasının qorxulu yuxusu – Kəskin Aort Disseksiyası. Aysel İslamlı

Hemodinamik qeyri-stabil pasientə yanaşma- Türkan Nəbiyeva

DÖŞ QƏFƏSİNDƏ AĞRI:İLKİN DƏYƏRLƏNDİRMƏ, TRİAJ -Tofiq Sadıqov

Kardİak arrest. cpr. Nəticələri necə yaxşılaşdıra bilərik?

KƏSKİN DİSPNOE- İLKİN DƏYƏRLƏNDİRMƏ, TRİAJ -Qalib Imanov

Diabetes and AF

AF and oncological diseases - Sara Bayramzade

Risk factors in atrial fibrillation. Diet and lifestyle - Narmin Novruzova

AF and Rheumatic diseases - Nergiz Huseynova

Atrial Fibrillation and Sleep Apnea - Hasan Hasanzadeh

AF in children and adolescents - Veli Behbudov

Atrial Fibrillation in Athletes - Rahima Gabulova

An Elderly Comorbid Patients with Atrial Fibrillation Ogtay Musayev

AF in pregnancy - Elnur Isayev

Anti̇koaqulyant Alan Af Xəstələri̇ndə Qanamanin İdarə Edi̇lməsi̇ - Üzeyir Rəhimov

AF ve İnsult - Nərgiz Ağayeva

Non-Vitamin K Antagonist (NOAC) Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation - Dursun Aras

Management of Atrial Fibrillation in Heart Failure - Farid Aliyev

Atrial Fibrillation and Heart Failure - Aysel Islamli

Atri̇yal Fi̇bri̇lasyon Ablasyonu Pulmoner Ven İzolasyonu Genel Prensi̇pler - Kutay Vurgun

Cryoballoon Ablation for the Treatment of Atrial Fibrillation - Dursun Aras

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı RF ablasiya texnikaları - Fethi Kılıçaslan

Qulakcig Fibrilyasiyasi Zamani Cerrahi Ve Hibrid Ablasya Proseduru - Serkan Çelik

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı farmakoloji və qeyri-farmakoloji ritm kontrolu - Sevinc Əliyeva

Qulaqcıqların fibrilyasiyası zamanı sürət kontrolu - Emin Karimli

Qulaqcıq fibrilyasiyası zamanı ritm yoxsa sürət kontrolu? Hansı daha üstündür ? Aytən Hacılı

Yeni Başlayan Atriyal Fibrilasyonda Erken Ritm Tedavisi: Kime yapılmalıdır? - Kutay Vurgun

LAAO: do we miss too much? - Akmal Yakubov - UZBEKISTAN

Cardiovascular risk factor in rheumatological diseases - Nargiz Huseynova

How to choose between novel oral anticoagulants? - Sona Gahramanova

The role of cardiac imaging in decision-making in end-stage heart failure patients - Ali Nazmi Chalik

Diagnostic and prognostic role of Cardiac Fibrosis - Jamil Babayev

Updated treatment principles of post-acute Covid-19 myocarditis - Alexey S. Lishuta

Rational use of diuretics in heart failure patients - Rasim Jafarov

Selection of Antiplatelet Drugs - Tofig Sadigov

AF: what is the technology and we do properly? - Jamshid Sodikov

Updated recommendations for the diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis - Alfia Yusupova

Diagnostics of Cardiac Masses - Khatira Abdulalimova

Recent advances in the management of hypertrophic cardiomyopathy - Tofig Jahangirov

Aşağı HDL səviyyəsi - müalicə tələb edirmi? - Rafiq Yusifli

Eplerenon: ürək çatışmazlığının müalicəsində uğurlu vasitə - Isax Mustafayev

Atrial Fibrillation: What we are treating? - Abai Turdubaev

İnfeksion endokardit diaqnostika və müalicəsində yeniliklər - Mehman Ağamalıyev

ARCAPA - Fidan Süleymanlı

QİDA BORUSUNUN HEMATOMASI - Türkan Ağalıyeva

Rezistent arterial hipertenziya - Aysel Təhməzova

ESC/ERS 2022 Guidelines for Pulmonary Hypertension - Aysel İslamli

An Individual Approach to the Treatment of Arterial Hypertension - Enver Atalar

Tricuspid regurgitation - early intervention vs watchful waiting - Bulent Mutlu

Dejeneratif Mitral Stenoza Yaklaşım - Engin Bozkurt

Importance of early myocardial revascularization in STEMI patients - Elnur İsayev

Fiziki Yükə Arterial Təzyiq Reaksiyası - Enver Atalar

İzole Diyastolik Hipertansiyon - Fatih Sinan Ertaş

Qapaq xəstəliklərində pulmonar hipertenziya - Fuad Səmədov

Arterial hipertenziyanın müalicəsində yeniliklər - İsax Mustafayev

Lipid Düşürücü tedavide yeni dönem: Inclisiran - Lale Tokgozoglu

Arterial hipertenziya – Hədəf organ zədəsini necə dəyərləndirək? - Mehman Məmmədov

Normal koronar qan dövranı və sol mədəcik trombu - Rühəngiz Hüseynova

XI Milli Konqres Açılış Nitqi - Üzeyir Rəhimov

Stent - Save a life! Initiative The Indian Experience - Thomas Alexander

Stent - Save A Life Ulvi Mirzoyev

Miokard infarktı, mədəcik fibrilyasiyası və qəfləti ürək ölümü ilə nəticələnən Prinsmetal stenokardiya - Ülviyyə Namazova

2022 ESC Guidelines on cardio-oncology

Gənc hərbi qulluqçularda arterial hipertenziyanın yayılması və sortilin dəyərlərinin xəstəliyin erkən diaqnostikasında əhəmiyyəti - İlahə Ağayeva

Ürəyi̇n İşemi̇k xəstəli̇yi̇ və arteri̇al hi̇pertenzi̇ya i̇lə yanaşi hi̇poti̇reoz olan qadinlarda Li̇pi̇d profi̇li̇ni̇n aspektləri̇

Secondary prevention in patients with confirmed coronary heart disease: how far are we from meeting the goals? Results of the SURF study in Azerbaijan

Revaskularizasiya mümkün olmayan və refrakter stenokardiyalı pasientlərin idarə olunması - Kəmalə Zahidova

Preklinik Aterosklerozun axina bağli di̇latasi̇ya göstəri̇ci̇ləri̇ i̇lə qi̇ymətləndi̇ri̇lməsi̇

XKS-də xəstəliyin ağırılıq dərəcəsi ilə qanda endotelin-1-in səviyyəsinin öyrənilməsi - Aytən Quliyeva

Təkrarlanan koronar hadisələrin idarə olunması

CAD in CKD - principles of myocardial revascularization

İşemik kardiomiopatiyada cavablandırılmayan suallar - Mehdiyev Samir

ESC recommendations for Cardiogenic Shock

RECENT ADVANCES IN PREVENTIVE CARDIOLOGY - Rahima Qabulova

Cardiac care of adult patients after stroke

Anadangəlmə ürək qüsuru olan böyüklərdə nələrə diqqət etməliyik? - Qalib Imanov

CRT-yə cavab verməyən xəstələrdə nə etməliyik?

SGLT2 inhibitors In Cardiology - Sharif Kashani ( Iran)

ÜÇ diaqnoz və müalicə xətaları - Oqtay Musayev

×